Regler

 Anmälan

 • Anmälan kan göras via mailblankett på förskolans hemsida (bekräftelse skickas via e-post från förskolan vid mottagande), alt genom pappersanmälan som lämnas/skickas till oss.
 • Anmälan kan göras när som helst under året, vi har ingen åldersgräns på när ni kan sätta barnet i Hjärtats kö.

Rätt till plats

 • Barnet skall vara minst ett år och högst sex år
 • Barnet behöver ej vara folkbokfört i kommunen
 • Allmän förskola, 3-5 åringar (taxa se punkten Barnomsorgstaxa nedan)

Köplacering

 • Förskolan förbehåller sig rätten att placera barn ur kön efter den grupp-
  konstellation som föreligger
 • Så långt det är möjligt ger vi syskon till redan placerade barn förtur.
 • Köplaceringar inför kommande hösttermin sätts i februari.
 •  I god tid innan önskad placering meddelar vi via brev om tillgång/inte tillgång
  till plats på förskolan. Vid ett negativt besked ombeds vårdnadshavare att meddela om intresse finns att kvarstå i kön.

Omsorgstid/nyttjande

 • Föräldralediga familjer har rätt till 15 tim/veckan på förskolan. Dessa timmar kan familjen lägga ut i samråd med personalen.
 • Föräldralediga timmar får inte sparas för att tas med till annan vecka.
 • Vi debiterar avgift 12 mån/år.
 • Om röd dag infaller på 15 tim tiden har ni inte rätt till att byta till en annan dag.

Vid föräldraledighet och arbetslöshet

 • Blir förälder 100 % föräldraledig eller arbetslös, ska detta meddelas till Förskolan omgående då detta kan påverka er barnomsorgsplats och avgift.
  Föräldraledig
 • Vid syskons födelse får förskolebarnet 1-5 år nyttja barnomsorgen en månad efter syskonets hemkomst från BB/sjukhus enligt tidigare schema och därefter 15 timmar/vecka.
 • Barn 3-5 år har rätt till avgiftsfri allmän förskola. Förläggning av tiden bestäms av personalen. Platsen ska omgående sägas upp skriftligen.
  Arbetslös
 • Förskolebarn 1-2 år får omgående gå ner till 15 timmar/vecka med avgift enligt gällande taxa.
 • Förskolebarn 3-5 år får gå avgiftsfri allmän förskola under läsåret. Avgift tas ut under sommarlovet juni-augusti enligt gällande taxa.

Öppethållande

 • Förskolan är öppen efter barnens behov av tider, max 12 timmar. Idag är det öppet 06.30-17.30.
 • Vi har planering/utvärdering 4 dagar per år, vi sätter in vikarier och/eller samarbetar med andra förskolor om tillsyn behövs.
 • V 29, 30, 31 är det inte säkert att ordinarie personal är här, vi sätter in vikarier och/eller samarbetar med andra förskolor om tillsyn behövs.
 • Förskolan har stängt Julafton, Nyårsafton och Midsommarafton.

Uppsägning

 • Uppsägningstiden är 60 dagar från inlämningsdatum. Uppsägning sker skriftligt via blankett som finns på förskolans hemsida.
 • Avgift debiteras under uppsägningstiden
 • Om barnomsorgsavgiften inte betalas under uppsägningstiden förbehåller vi oss rätten att stänga av barnet från platsen

Barnomsorgstaxa

 • Vi tillämpar Krokoms kommuns regler om maxtaxa, för detaljer kring detta hänvisar vi direkt till deras sida. krokom.se
 • Allmän förskoleplats har alla barn rätt till from augusti det året barnet fyller tre år, vilket i praktiken betyder att alla barn har rätt till avgiftsfri förskola 15 tim/v. Dessa regler gäller oavsett kommunal eller enskild verksamhet. Barn inskrivna hos oss, och som betalar taxa på Förskolan, får därmed reducerad avgift och hamnar på taxklass 2% av bruttoinkomsten. Barn som inte är inskriven i verksamheten har rätt till allmän förskola 15 tim/v utan avgift.

Inkomstuppgifter

 • Uppgift om inkomst ska lämnas skriftligt till Förskolan Hjärtat när platsen accepteras, blankett finns att ladda ner på förskolans hemsida.
 • Lämnas inte inkomstuppgift tas avgift ut enligt högsta avgiftsgrundande inkomst.
 • Vårdnadshavare ska omedelbart lämna uppgift om ändrad inkomst. Avgiften ändras från det datum inkomständringen anmälts till förskolan.
 • Förskolan Hjärtat har rätt att efterdebitera om de faktiska inkomsterna varit högre än de som legat till grund för avgiften.

Avgiftsgrundande inkomst

 • Avgiften grundas på inkomst och övriga förhållanden i det hushåll som barnet tillhör där tillsynsbehov finns.
 • Till avgiftsgrundande bruttoinkomst räknas:
 • Lön och andra ersättningar
 • Vårdbidrag för barn
 • Familjepenning
 • Föräldrapenning
 • Tidsbegränsad sjukersättning och aktivitetsersättning
 • Sjukpenning och gravidpenning
 • Livränta
 • Pension (ej barnpension)
 • Arbetslöshetsersättning
 • Arbetsmarknadsutbildning (ej rekryteringsbidrag, studiebidrag och studielån)
 • Familjehemsföräldrars arvodesersättning
  Även förvärvsinkomst som intjänats utomlands ska räknas in i den avgiftsgrundande inkomsten.
  För egna företagare räknas överskott i inkomstslaget näringsverksamhet under innevarande kalenderår.
  I det fall inkomsten varierar månad för månad ska den sammanlagda inkomsten för en period delat i antal månader redovisas.

Betalningsansvar

 • Det är barnets vårdnadshavare som har skyldighet att betala barnomsorgsavgiften.
 • Avgiften ska vara betald senast den 27:e varje månad.
 • Vid försenad betalning kommer en påminnelse med sedvanlig påminnelseavgift att skickas. Får man två påminnelser i följd kommer besked om avstängning från fortsatt placering att övervägas.
 • Ny plats för barnet kan sökas först när skulden är betald.
 • Vid delad barnomsorgsplats gäller uppsägningen endast den vårdnadshavare som inte betalat sin avgift.
 • Förskolan Hjärtat har rätt att säga upp platsen om familjen/hushållet lämnat oriktiga uppgifter som har betydelse för bedömningen av barnets behov av plats. Uppsägning kan också ske om hushållet lämnat oriktiga uppgifter vad gäller inkomster.

Inställd verksamhet

 • Vid oförutsedd stängning, t.ex. vid brand, omfattande fastighetsskada eller naturkatastrof tar Förskolan Hjärtat inte betalt om förskolan varit stängd en hel dag.
 • När verksamheten varit stängd ersätts inte föräldrarna för eventuella kostnader eller inkomstbortfall.

Senast reviderat Januari 2016